Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
letní zábava v Říčkách  

Půjčovní řád kár a koloběžek

 1. Káry a koloběžky, ochranné pomůcky apod. (dále jen „materiál“) určené k půjčení jsou majetkem Ski klubu Ústí nad Orlicí, spol s r. o., (dále jen „pronajímatel“)
 2. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem, prohlášením a Občanským zákoníkem
 3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen na viditelném místě u stanice lanovky.
 4. Nájemce je povinen:

  • Při vypůjčení materiálu prostudovat výpůjční řád a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny.
  • Při vypůjčení materiálu složit vratnou zálohu jejíž výše bude dohodnuta s obsluhou půjčovny, nebo se zaručit platným osobním dokladem.
  • Zaplatit cenu půjčovného a to vždy před zapůjčením.
  • Pečovat o to, aby na svěřeném materiálu nevznikla škoda.
  • Při jakékoli závadě na svěřeném materiálu ihned toto nahlásit půjčovně.
  • V případě poškození materiálu, neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného materiálu, respektive skutečné náklady na jeho opravu.
  • Provozovat materiál bez vlivu alkoholu, nebo omamných látek
 5. Nájemce si vyhrazuje právo v případě nepříznivých klimatických podmínek pozastavit půjčování materiálu.
 6. Pronajímatel je povinen:

  • Seznámit nájemce s obsluhou zapůjčeného materiálu.
  • Převzít zpět zapůjčený materiál od nájemce.
  • V případě bezproblémového vrácení lyžařského materiálu vrátit nájemci zálohu, nebo poskytnutý doklad.
 7. Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajimatel oprávněn doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.
 8. Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky a to ani přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona, a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.
 9. Nájemce zaplacením půjčovného potvrzuje, že si půjčený materiál prohlédl, že mu je známo, v jakém je stavu a že neshledal žádné závady bránící v používaní zapůjčeného materiálu.

V Říčkách v Orlických horách dne 27.6. 2008.