Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
letní zábava v Říčkách  

Prohlášení káry

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení) ................................................, nar.: ..................., bytem ..................................................... (zákonný zástupce nezletilého...................................................)

svým níže uvedeným popisem prohlašuji a stvrzuji, že:

 • Jsem se seznámil s půjčovním řádem ze dne 27.6. 2008.
 • Jsem oprávněn použít zapůjčený prostředek pouze po vyhrazené trati, tj. výlučně po červené sjezdovce s výjimkou závěrečného sjezdu.
 • Použiji pro jízdu ochrannou přilbu a brýle a přizpůsobím rychlost jízdy danému terénu a svým schopnostem. (POZOR na sjezdovce jsou odvodňovací rýhy označené oranžovým plotem)
 • Jízdu realizuji výlučně na vlastní riziko a nebezpečí.
 • Při použití zapůjčeného prostředku v rozporu s půjčovním řádem je pronajímatel oprávněn bezodkladně zapůjčený materiál odejmout bez náhrady a požadovat případnou náhradu škody.
 • Zapůjčený prostředek není oprávněna řídit osoba do výšky 150 cm.
 • Za osoby do 15-ti let věku plně zodpovídá zákonný zástupce. Osoby, které dovršily 15 let věku, ale nedovršily 18 let věku, a které nedoprovází zákonný zástupce, podepisují toto prohlášení samostatně dle ust. § 31 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.
 • Beru na vědomí, že doba zápůjčky na 1 jízdu je max. 15 minut od vystoupení z lanové dráhy.
 • Beru na vědomí, že z hlediska bezpečnosti nejsem oprávněn zastavovat pod terénními hranami a na nepřehledných místech.
 • Beru na vědomí, že zapůjčený prostředek je určen pro jednu osobu, maximální nosnost prostředku je 100 kg. V případě, že na prostředku pojedou dvě osoby (rodič + dítě), nesmí být tímto ohrožena nebo ztížena ovladatelnost zapůjčeného prostředku.
 • Beru na vědomí, že zranění a nehody vzniklé v souvislosti s dotčenou činností bez otálení nahlásím obsluze zařízení k zapsání do evidence.

 

V Říčkách v Orlických horách dne ..................................................... podpis ......................................... .