Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
bikepark  

Půjčovní řád BIKEPARKU Říčky

 1. Veškerý CYKLO materiál určený k půjčení je majetkem Ski klubu Ústí nad Orlicí, spol s r. o., dále jen „pronajímatel“
 2. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem a Občanským zákoníkem.
 3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěšen na viditelném místě v půjčovně.
 4. Nájemce je povinen:

  • Při vypůjčení materiálu prostudovat výpůjční řád a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny.
  • Při vypůjčení materiálu se prokázat dvěma důvěryhodnými doklady (OP, ŘP, pas) a souhlasit s jejich zaznamenáním.
  • Uvést pronajímateli pravdivé informace pro nastavení vypůjčeného materiálu.
  • Zaplatit cenu půjčovného a to vždy před zapůjčením.
  • Pečovat o to, aby na svěřeném materiálu nevznikla škoda.
  • Při jakékoli závadě na svěřeném materiálu ihned toto nahlásit půjčovně.
  • V případě poškození materiálu neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného materiálu, respektive skutečné náklady na jeho opravu.
  • Vrátit zapůjčený materiál čistý. Za případné umytí se účtuje poplatek 100 Kč.
 5. Pronajímatel je povinen:

  • Seznámit nájemce s obsluhou zapůjčeného materiálu.
  • Nastavit zapůjčený materiál dle informací nájemce.
  • Pořídit fotodokumentaci při vyzkoušení a přebírání materiálu nájemcem.
  • Převzít zpět zapůjčený materiál od nájemce.
 6. Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.
 7. Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky a to ani přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.
 8. Nájemce zaplacením půjčovného potvrzuje, že si půjčený materiál prohlédnul, že mu je známo v jakém stavu je zapůjčený materiál a že neshledal žádné závady bránící v používání zapůjčeného materiálu. Vše stvrzuje podpisem.

Ve Ski centru Říčky dne 8.6.2017