Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
bikepark  

Provozní řád BIKEPARKU Říčky

 1. VSTUP NA SJEZDOVÉ TRATĚ A JÍZDA NA NICH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a v provozní době.
 2. Tento provozní řád se vztahuje na provoz lesních cest určených pro cyklisty – BIKEPARK ŘÍČKY
 3. Provozovatelem BIKEPARKU ŘÍČKY je SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s.r.o., se sídlem v Říčkách v Orlických horách, Ski centrum 239, PSČ 517 62
 4. Osoby, které jsou oprávněny kontrolovat dodržování provozního řádu, jsou označeny oblečením s logotypem Ski centrum Říčky.
 5. Účastník provozu areálu BIKEPARK ŘÍČKY je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.
 6. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo jím pověřených osob.
 7. Každá osoba je povinna před vstupem do areálu BIKEPARK ŘÍČKY se seznámit s tímto provozním řádem.
 8. Za vstup dětí do 15 let do sportovního areálu a pohyb v něm (včetně tras v BIKEPARKU ŘÍČKY) zodpovídá jejich zákonný zástupce.
 9. Před první jízdou se musí jezdec seznámit s obtížností jednotlivých tratí a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým dovednostem.
 10. Nástupní místa na jednotlivé trasy v BIKEPARKu jsou pouze na začátku tras, zákaz nástupu na trasy v jakékoliv jiné části.
 11. Jezdec smí jezdit pouze po vyznačených trasách a musí respektovat upozorňujícího značení na trase (obzvláště v místě KŘÍŽENÍ TRAS s dalšími cestami – nutno zpomalit či zastavit a rozhlédnout se !) a tomu upravit a přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků areálu a počínat si tak, aby mohl při nebezpečných situacích vždy zastavit.
 12. Je zakázáno vyjíždět z vyznačených tras BIKEPARKu ŘÍČKY. Volný pohyb po sportovním areálu a přilehlých lesích je povolen pouze na vyznačených cestách.
 13. Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
 14. Jezdec je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu, která musí být řádně připnuta na hlavě. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, jako třeba rukavice, chránič páteře, chrániče loktů, kolen a, holení a další.
 15. Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.
 16. Předjíždění je dovoleno pouze na přehledných rovných úsecích bez překážek a na odpočívadlech.
 17. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené nebezpečně rychlou jízdou a přecenění vlastních sil = NEJEZDI RYCHLEJI, NEŽ JSI SCHOPEN ZASTAVIT BEZPEČNĚ PŘED PŘEKÁŽKOU.
 18. Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout zraněnému jezdci první pomoc a ohlásit úraz obsluze areálu. Při úrazu volejte telefonní číslo, které je uvedeno na INFOCEDULÍCH nebo využijte telefonních čísel HS - 1210 nebo 112.
 19. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zaměstnanec areálu BIKEPARK ŘÍČKY, který se pohybuje v areálu a má právo, jezdce, který poruší některá ustanovení provozního řádu, vyloučit z přepravy bez náhrady.
 20. Provozovatel BIKEPARKU ŘÍČKY má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Důvodem pro uzavření je např. rozmoklá trať, poškození trasy apod. Jezdci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.
 21. Je zakázáno měnit či upravovat jednotlivé části BIKEPARKu ŘÍČKY či jejich značení a zakazuje se volný pohyb psů!
 22. Jízdenka na lanovou dráhu slouží zároveň jako vstupenka do BIKEPARKu ŘÍČKY.
 23. Zakoupením jízdenky zákazník akceptuje provozní podmínky BIKEPARKu ŘÍČKY.
 24. Dodržuj Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s.

Ve Ski centru Říčky dne 30.6.2017