Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Smluvní přepravní podmínky

Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o.
Ski centrum 239
517 62 Říčky v Orlických horách
IČ: 25274627

Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb.,o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává tyto:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
POKYNY PRO CESTUJÍCÍ
PŘEPRAVOVANÉ v letním obdobína Lanové dráze Říčky - Zakletýve Ski centru Říčky v Orlických horách

(Výňatek ze smluvních přepravních podmínek)

Platí od : 1. 12. 2006

ČL. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
• Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy v letním období jsou přepravováni pouze pěší cestující.
• Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného.
• V letním období jsou přepravováni pouze pěší cestující a to maximálně 2 osoby na jednom voze lanové dráhy.
• Pověřená osoba dopravce (pracovník LD) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
• Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách. Informace dopravce jsou poskytovány na jednotlivých pokladnách a v prostoru nástupišť lanové drahy.
• Mimořádnou jízdu je možno uskutečnit pouze na zvláštní povolení náčelníka LD a může být provedena pouze pracovníky LD.

ČL. 2 VZNIK A SPLNĚNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB
• Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že vstoupí do označeného prostoru za turnikety, který je přístupný jen s platným
jízdním dokladem. Tento prostor je vymezen odbavovacím zařízením (turnikety) a vstupními brankami na nástupiště lanové dráhy.

ČL. 5 PŘEPRAVA DĚTÍ
• Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava
skupin dětí může být předmětem zvláštních ustanovení

ČL. 6 PŘEPRAVA ZAVAZADEL, DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ, JÍZDNÍCH KOL, TERÉNNÍCH KÁR A KOLOBĚŽEK.
• Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného)
• V letním období je umožněna přeprava terénních kár a koloběžek, jejichž majitelem je dopravce. Tato přeprava může probíhat jen na voze lanové dráhy bez cestujících, vůz musí být
vybaven schváleným nosičem. Manipulaci s kárami a koloběžkami může provádět pouze obsluha lanové dráhy.
• Je umožněna přeprava pouze skládacího dětského kočárku, který lze umístit na sedačku. Ten může vzít s sebou cestující s dítětem jako příruční zavazadlo bezplatně.
• Přeprava jízdních kol a koloběžek je povolena.
• Pracovník lanové dráhy je oprávněn odmítnout přepravu zavazadla nebo dětského kočárku odmítnout v případě, že zavazadlo není možné umístit na sedačku z důvodů velké hmotnosti
nebo rozměrů.
• Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.

ČL. 7 PŘEPRAVA OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE A PŘEPRAVA OSOB NA VOZÍKU PRO INVALIDY
• Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:
a) Přeprava musí odpovídat provozním předpisům a možnostem provozovatele tak, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.
b) Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze v letním období a pouze v doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let. Doprovázející osoba musí být
schopna poskytnout přepravované tělesně postižené osobě, nezbytnou pomoc po dobu jízdy.
c) Doprovod této osoby musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy,
d) Na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí pracovník lanové dráhy nástup a vyrozumí protější stanici o tom, na které sedačce jsou
cestující umístěni a dohodne jejich výstup.

ČL. 8 VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍMI
• Povinnosti cestujících
Cestující je povinen chovat se s ohledem na druh dopravního zařízení tak, aby neohrožoval vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí a tak nerušil hladký
provoz.
Dále je cestující povinen:
a) Zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít turniketem (odbavovacím zařízením ), které jízdenku zkontroluje a eviduje.
b) Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pracovníka lanové dráhy se jí prokázat.
c) Dbát pokynů pracovníků lanové dráhy a piktogramů na dráze.
d) Zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné
osobní dopravy.
e) Zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít.
f) Neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.
g) Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh
provozu.
h) Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové
dráhy
i) Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených.
j) Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
k) Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny graficky vyjádřené formou značek (piktogramů).
l) Cestující, kteří potřebují pomoc při nastupování nebo vystupování, to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným
způsobem.
m) Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
n) Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit se nesmí zkoušet držet sedačky, ale musí se ihned pustit.
o) Cestující musí po nástupu na sedačku zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená. Každý
cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
p) Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
q) Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
r) Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
s) Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
t) Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou nějakým způsobem zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu,části oděvu,šňůrky bundy a pod.) nebo jinak
omezeni v pohybu.
u) Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce sedět a čekat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
v) Jakmile byla jízda ukončena, musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
w) Cestující nesmí kouřit ve stanicích ani při jízdě na trati lanové dráhy.
x) Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
y) Cestující nesmí poškozovat nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.
• Cestujícím není dovoleno zejména :
a) Otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí.
b) Vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat.
c) Za jízdy se ze sedačky vyklánět nebo se houpat.
d) Bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky.
e) Kouřit na sedačkách nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno.
f) Poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující.
g) Brát s sebou na sedačku věc, která nesmí být obsahem zavazadla.

ČL.10 PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL
• Cestující si může vzít sebou bezplatně 1 ks příručního zavazadla, sám si zajišťuje jeho naložení, umístění na sedačku, vyložení při výstupu a dohled při přepravě.
• Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci
neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy.
• Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, kterou nelze na vozidle vzhledem k jeho
rozměrům umístit.
• Přeprava živých zvířat je omezena pouze na drobná zvířata a to pouze na základě dohody s pracovníky lanové dráhy. Cestující plně zodpovídá za bezpečnost zvířete, které drží na klíně.
Zvíře nesmí svým chováním ohrožovat cestující nebo pracovníky lanové dráhy nebo být na obtíž ostatním cestujícím.

V Říčkách v Orlických horách dne 1.12. 2006.
Aktualizováno 26.5. 2008, 5.5. 2010 14.6.2018

Jan Dufek, v. r.
ředitel