Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Smluvní přepravní podmínky

Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o.
Ski centrum 239
517 62 Říčky v Orlických horách
IČ: 25274627

Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb.,o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává tyto:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou drážní osobní dopravu na visuté lanové draze Ski klubu Ústí nad Orlicí, s. r. o. (dopravce) ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Platí od : 1. 12. 2006

Čl. 1 Všeobecné ustanovení
1) Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat na visuté lanové dráze Říčky – Zakletý ve Ski centru Říčky v Orlických horách (dále jen Ski centrum) a stanovují podmínky pro tuto přepravu.

2) Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři a to na každém voze maximálně 4 osoby. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy ( lyže, snowboard, krátké lyže ). V letním období jsou přepravováni pouze pěší cestující a to maximálně 2 osoby na jednom voze lanové dráhy.

3) Provozovatel drážní dopravy si vyhrazuje právo umožnit v přechodovém období letního a zimního provozu při dodržení bezpečnosti cestujících a drážní dopravy, společnou přepravu pěších cestujících a lyžařů

4) Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného.

5) Pověřená osoba dopravce vybavená služebním průkazem dopravce ( pracovník LD ) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

6) Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách. Informace dopravce jsou poskytovány na jednotlivých pokladnách a v prostoru nástupišť lanové dráhy.

Čl. 2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
1) Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že vstoupí do označeného prostoru za turnikety, který je přístupný jen s platným jízdním dokladem. Tento prostor je vymezen odbavovacím zařízením ( turnikety ) a vstupními brankami na nástupiště lanové dráhy.

Čl. 3 Jízdní doklad
1) Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

2) Platným jízdním dokladem je:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu jedním nebo oběma směry,
b) jízdenka časová, opravňující k více jízdám po dobu její platnosti na všech dopravních zařízeních Ski centra,
c) jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu zakoupených bodů na všech dopravních zařízeních Ski centra.

3) Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná odebrat v případech, kdy jízdní doklad:
a) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
b) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
c) uplynula doba jeho platnosti,
d) není originálem.

Čl. 4 Placení jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážek
1) Cestující za jízdenky platí jízdné ve výši stanovené ceníkem jízdného. Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla ( snadno přepravitelného, lehkého a skladného ).

2) Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného, ceny za přepravu zavazadel a jsou stanoveny v ceníku jízdného.

3) Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje:
a) obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
b) výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,
c) údaj o době platnosti.

4) Pro vstup do označeného prostoru za turnikety, před nástupištěm je cestující povinen mít platnou jízdenku.

5) Cestující je povinen před nástupem projít turniketem (odbavovacím zařízením ), které jízdenku zkontroluje a eviduje.

6) Náhrada jízdného, za nevyužitý jízdní čas z časové jízdenky se poskytuje ve výš vypočtené z ceny jízdenky vrácené cestujícím. Výpočet je následující : cena vrácené jízdenky se vydělí počtem hodin po které by mohla být využita ( 8 hodin na 1den ) a vynásobí se počtem nevyužitých hodin a to pouze :
a) v případě že provozovatel neposkytl možnost použít jízdenku v minimálně 50% doby platnosti jízdenky,
b) v případě poškození jízdenky, které nebylo zaviněno cestujícím.

7) Za ztracenou jízdenku se náhrada neposkytuje.

8) V případě nefunkčnosti zakoupené jízdenky, reklamujte tuto u obsluhy odbavovacího zařízení (turniketů).

9) Reklamace se nevztahuje na poškozené jízdenky.

10) Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně nebo písemně vedoucímu Ski centra.

Čl. 5 Přeprava dětí
1) Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštních ustanovení.

Čl. 6 Přeprava zavazadel, lyžařského vybavení, dětských kočárků , jízdních kol, terénních kár a koloběžek.
1) Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného)

2) V letním období je umožněna přeprava terénních kár a koloběžek jejichž majitelem je dopravce. Tato přeprava může probíhat jen na voze lanové dráhy bez cestujících, vůz musí být vybaven schváleným nosičem. Manipulací s kárami a koloběžkami může provádět pouze obsluha lanové dráhy.

3) Je umožněna přeprava pouze skládacího dětského kočárku, který lze umístit na sedačku. Ten může vzít s sebou cestující s dítětem jako příruční zavazadlo bezplatně.

4) Přeprava jízdních kol je povolena.

5) Pracovník lanové dráhy je oprávněn odmítnout přepravu zavazadla nebo dětského kočárku odmítnout v případě, že zavazadlo není možné umístit na sedačku z důvodů velké hmotnosti nebo rozměrů.

6) Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.

Čl. 7 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
1) Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:
a) Přeprava musí odpovídat provozním předpisům a možnostem provozovatele tak, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.
b) Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze v letním období a pouze v doprovodu alespoň jedné osoby starší 18-ti let. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout přepravované tělesně postižené osobě, nezbytnou pomoc po dobu jízdy.
c) Doprovod této osoby musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy.
d) Na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí pracovník lanové dráhy nástup a vyrozumí protější stanici o tom na které sedačce jsou cestující umístěni a dohodne jejich výstup.

2) Na sedačce lanové dráhy lze v zimním období přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování. Specielní invalidní vozík lze přepravovat pouze takový, který je možné umístit na sedačku a po dohodě s pracovníky lanové dráhy.

3) Je zakázáno přepravovat lyžaře a pěší cestující na sedačkách jednoho vozu (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu).

Čl. 8 Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
1) Povinnosti dopravce
Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb:
a) Podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášení přepravních podmínek na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu).
b) Označit místa která slouží k prodeji jízdenek.
c) Označit místa která slouží k odbavení a kontrole jízdenek.
d) Označit místa která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na sedačku.
e) Podávat informace o provozu lanové dráhy a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, zařízení informačního systému).
f) Zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu.

2) Povinnosti cestujících
Cestující je povinen chovat se s ohledem na druh dopravního zařízení tak, aby neohrožoval vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí a tak nerušil hladký provoz. Dále je cestující povinen:
a) Zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít turniketem (odbavovacím zařízením ), které jízdenku zkontroluje a eviduje.
b) Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pracovníka lanové dráhy se jí prokázat.
c) Dbát pokynů pracovníků lanové dráhy a piktogramů na dráze.
d) Zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy.
e) Zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít.
f) Neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.
g) Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
h) Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové dráhy
i) Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených
j) Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
k) Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny graficky vyjádřené formou značek (piktogramů).
l) Cestující, kteří potřebují pomoc při nastupování nebo vystupování, to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem
m) Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
n) Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit se nesmí zkoušet držet sedačky, ale musí se ihned pustit.
o) Cestující musí po nástupu na sedačku zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená. Každý cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
p) Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
q) Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
r) Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
s) Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
t) Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou nějakým způsobem zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu,části oděvu,šňůrky bundy a pod.) nebo jinak omezeni v pohybu.
u) Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce sedět a čekat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
v) Jakmile byla jízda ukončena, musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
w) Cestující nesmí kouřit ve stanicích ani při jízdě na trati lanové dráhy.
x) Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
y) Cestující nesmí poškozovat nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.

3) Cestujícím není dovoleno zejména:
a) Otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí.
b) Vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat.
c) Za jízdy se ze sedačky vyklánět nebo se houpat.
d) Bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky.
e) Kouřit na sedačkách nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno.
f) Poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující.
g) Brát s sebou do na sedačku věc, která nesmí být obsahem zavazadla.

4) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pracovníky lanové dráhy jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Čl. 9 Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení
1) Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v těchto případech jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví.

2) Cestujícím je zakázáno zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.

Čl. 10 Podmínky přepravy zavazadel
1) Cestující si může vzít sebou bezplatně 1 ks příručního zavazadla, sám si zajišťuje jeho naložení, umístění na sedačku, vyložení při výstupu a dohled při přepravě.

2) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy.

3) Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, kterou nelze na vozidle vzhledem k jeho rozměrům umístit.

4) Přeprava živých zvířat je omezena pouze na drobná zvířata a to pouze na základě dohody s pracovníky lanové dráhy. Cestující plně zodpovídá za bezpečnost zvířete, které drží na klíně. Zvíře nesmí svým chováním ohrožovat cestující, nebo pracovníky lanové dráhy nebo být na obtíž ostatním cestujícím.

Čl. 11 Ostatní ustanovení úrazy a mimořádné události
1) Další specifické podmínky zejména:
a) Provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízeních jsou uvedeny na prodejních místech a v informačním systému.
b) Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků. Vozy lanové dráhy mohou opustit vozy pouze tehdy, jestliže jsou o to provozními pracovníky požádáni.
c) V případě havárie nebo mimořádné provozní události musí být o této skutečnosti cestující provozními pracovníky ihned informováni.
d) Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně nebo písemně u vedoucího Ski centra

Čl. 12 Závěrečné ustanovení
1) Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o., od 1. 12. 2006.

2) Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v prostorách nástupních stanic lanových drah a na stránkách www.skiricky.cz.

3) Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na dolní stanici lanové dráhy a na všech pokladnách.

V Říčkách v Orlických horách dne 1.12. 2006.
Aktualizováno 26.5. 2008, 5.5. 2010

Ing. Stanislav Havel, v. r.
jednatel