Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Smluvní přepravní podmínky

Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o.
Ski centrum 239
517 62 Říčky v Orlických horách
IČ: 25274627

Ski klub Ústí nad Orlicí, s. r. o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb.,o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává tyto:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY SKI CENTRA ŘÍČKY                              

1)  Provozní doba v zimní sezóně je zpravidla od 1.12 do 31.3. každého roku od 8:00 do 16:00 hod v závislosti na sněhových a klimatických podmínkách.

2) Před zakoupením jízdenky si řádně rozmyslete jaký druh a počet jízdenek chcete zakoupit. Urychlíte tím provoz pokladny.

3)  Vrácenou hotovost si překontrolujte ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4) V případě nefunkčnosti zakoupené jízdenky, reklamujte tuto u obsluhy odbavovacího zařízení (turniketů).

5)  Reklamace se nevztahuje na poškozené jízdenky.

6)  V případě ztráty jízdenky se náhradní nevydává.

7)  V případě mimořádných událostí (výpadek el. proudu, porucha všech přepravních zařízení apod.) se vrací peněžní hotovost za zakoupené jízdenky za těchto podmínek:

 • Pouze u časových jízdenek zakoupených v den mimořádné události.
 • V případě že provozovatel neposkytl možnost použít jízdenku v minimálně 50% doby platnosti jízdenky.

8)  Věci spadlé do záchytných sítí u lanové dráhy budou ze sítí odstraněny nejdříve po ukončení provozu lanové dráhy.

9)   Vstup do přepravního prostoru je povolen pouze s platným jízdním dokladem.

10) Platným jízdným dokladem je:

 • Jízdenka na jednotlivou jízdu
 • Bodová jízdenka
 • Časová jízdenka, která je dostupná v několika variantách.

Časová jízdenka opravňuje jejího držitele k více jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu platnosti jízdenky na daných dopravních zařízeních.

Všechny časové jízdenky jsou opatřeny unikátním číselným kódem a jsou tak nezaměnitelné.

Práva a povinnosti z časové jízdenky je oprávněn vykonávat pouze její držitel.

Držitelem časové jízdenky může být pouze fyzická osoba splňující další podmínky dle těchto smluvních přepravních podmínek, která jako první vstoupí s časovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru, tj. osoba, která jako první časovou jízdenku použije, a časová jízdenka je nepřenosná na třetí osoby.

Držitel časové jízdenky bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn přijmout v rozsahu dle vlastního uvážení technická opatření k zajištění nepřenositelnosti časové jízdenky, tj. k její personalizaci s jejím držitelem, a to zejména pořízením podobizny držitele prostřednictvím fotografie při prvním použití jízdenky a přiřazení této podobizny k individuálnímu číselnému kódu příslušné použité časové jízdenky.

Práva a povinnosti Provozovatele a držitele časové jízdenky při přepravě držitele jízdenky prostřednictvím dopravního zařízení Provozovatele se řídí přepravní smlouvou, která je mezi nimi v souladu s platnými právními předpisy a těmito smluvními přepravními podmínkami uzavírána okamžikem, kdy držitel vstoupí s platnou časovou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru. Prvním použitím časové jízdenky, tj. vstupem s platnou jízdenkou do vymezeného přepravního prostoru vyslovuje držitel svůj úplný souhlas s těmito smluvními přepravními podmínkami.

V případě, že dojde k pokusu o použití časové jízdenky osobou odlišnou od jejího držitele, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nevratně zablokovat časovou jízdenku, čímž zároveň dojde k odstoupení Provozovatele od uzavřené přepravní smlouvy s držitelem, a to s účinky ex nunc (tj. od nynějška s okamžitou platností), s tím, že strany si v takovém případě nejsou povinny vracet již poskytnutá plnění. V případě blokace časové jízdenky a s tím spojeného odstoupení Provozovatele od přepravní smlouvy nemá držitel časové jízdenky vůči provozovateli nárok na jakoukoliv kompenzaci či jiné plnění.

Tarif „sezónní“ se řídí těmito pravidly: k bližší identifikaci držitele jízdního dokladu dojde již při zakoupení jízdního dokladu na pokladně uvedením údajů (zejména fotografie, jméno, příjmení, datum narození, apod.), které budou elektronicky přiřazeny k individuálnímu číselnému kódu příslušné časové jízdenky.

11) Vyhrazený přepravní prostor

je prostor sloužící k přepravě cestujících, kteří jsou oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu. Tento vyhrazený přepravní prostor je ohraničen turnikety, které slouží k označení platného jízdního dokladu, a to v případě časových jízdenek při jejich prvním použití a v případě bodových jízdenek či jízdenek pro jednotlivé jízdy při každém jejich použití.“

12) Ochrana osobních údajů

 1. Kupující vyslovuje nákupem jízdního dokladu svůj souhlas s tím, aby provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje zaznamenané do software jízdního dokladu.
 1. Držitel jízdního dokladu vyslovuje prvním užitím jízdního dokladu, tj. vstupem do vymezeného přepravního prostoru, svůj souhlas s tím, aby provozovatel v souladu s ustanovením § 5 Zákona zpracovával jeho osobní údaje získané při prvním použití jízdního dokladu nebo jím jinak uvedené.
 1. Pro nakládání s osobními údaji kupujícího či držitele stanovuje provozovatel následující podmínky:
 2. a) vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (platí pro „sezónní“) nebo podobizna (fotografie);
 3. b) účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze všeobecných obchodních podmínek a smluvních přepravních podmínek provozovatele;
 4. c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
 5. d) období, na něž je souhlas udělován: po dobu platnosti jízdního dokladu
 1. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 Zákona. Uživatel má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. Toto písemné odvolání musí být doručeno poskytovateli na adresu jeho sídla.
 1. Provozovatel má povinnost dle § 20 Zákona zlikvidovat archivované osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly tyto osobní údaje zpracovány. Provozovatel má tak právo archivovat osobní údaje kupujícího či držitele po celou dobu platnosti předmětného jízdního dokladu. Vznikne-li po dobu platnosti jízdního dokladu jakákoli situace (např. pokus o neoprávněné užití jízdního dokladu), jež bude způsobilá zapříčinit spor mezi smluvními stranami, je Provozovatel oprávněn archivovat osobní údaje kupujícího či držitele, které shromáždil v souvislosti se zakoupením či prvním užitím jízdního dokladu, až do úplného vyřešení věci.
 • Všichni návštěvníci Ski centra jsou povinní dbát pravidel těchto Smluvních přepravních a obchodních podmínek Ski centra, Smluvních přepravních podmínek Lanové dráhy, Pravidel pro chování cestujících na lyžařském vleku a Pravidel pro chování na sjezdových tratích (pravidel FIS).

Žádáme Vás o respektování těchto pravidel. Zpříjemníte tím pobyt sobě a všem ostatním návštěvníkům.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY            V Říčkách v Orlických horách dne 9.11.2018.

Provozovatel: SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.                    Jan Duffek, Ski centrum Říčky

Ski centrum 239, Říčky v Orlických horách

IČ:25274627